Regulamin

§1 Definicje, wymagania techniczne, postanowienia wstępne

1. Definicje

Abonament - wybrana przez Użytkownika opcja długości trwania świadczonej Usługi.
Aktywacja usługi - udostępnienie Użytkownikowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.
Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik dostępny pod adresem https://jakatodzielnica.pl/cennik.html, wykaz obowiązujących opłat brutto za korzystanie z poszczególnych planów w ramach Serwisu.
Login - oznaczenie Użytkownika, którym jest jego adres e-mail, wykorzystywany przy logowaniu się Użytkownika do Serwisu.
Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg składający się z minimum 8 znaków, zawierający co najmniej 1 cyfrę, minimum jedną małą i jedną dużą literę oraz minimum 1 znak specjalny (!@#$%^&*), używany do zabezpieczenia dostępu do Serwisu.
Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonał płatności wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy z góry, określony w ofercie Usługodawcy.
Operator płatności - Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy wynosi 2 205 500 złotych (wpłacony w całości), tj. podmiot obsługujący płatności.
Opłata abonamentowa - uiszczane z góry przez Użytkownika wynagrodzenie za wymienione w Regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.
Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie https://jakatodzielnica.pl/regulamin.html.
Rejestracja – założenie darmowego konta w Serwisie.
Serwis - zawartość Serwisu internetowego Jaka to dzielnica, znajdującego się pod adresem https://jakatodzielnica.pl/.
Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych np. Serwisu internetowego Jaka to dzielnica.
Specyfikacja usługi - charakterystyka Usługi oferowanej i świadczonej przez jej Usługodawcę.
Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniona przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
Usługodawca - podmiot świadczący Usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu, tj. WDZ.pl Jakub Chudarek z siedzibą w Krakowie (30-619), ul. Gołaśka 3/64, NIP: 679-267-71-92, będący właścicielem Serwisu Jaka to dzielnica, znajdującego się pod adresem https://jakatodzielnica.pl/.
Użytkownik - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw (posiadająca zdolność prawną).

2. Wymagania techniczne

a) Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (email).
b) Włączona obsługa JavaScript i Cookies.
c) Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

3. Postanowienia wstępne

a) Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie dostępnym pod adresem: określają sposób korzystania z płatnej części Serwisu i dotyczą Użytkowników, którzy chociaż raz wykupili dowolny Abonament.
b) Złożenie zamówienia na stronach internetowych https://jakatodzielnica.pl/ lub/i dokonanie zapłaty za Usługę jest równoważne w skutkach z potwierdzeniem, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
c) Serwis jest podzielony na część bezpłatną oraz płatną i jest skierowany do osób poszukujących właściwych dzielnic dla miast w Polsce.
d) Istnieje możliwość skorzystania z darmowej części Serwisu bez konieczności Rejestracji, ale wiążą się z tym pewne ograniczenia.
e) Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.
f) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane dostarczane przez podmioty zewnętrzne.
g) Dostawcą danych są firmy Google oraz OpenStreetMap, które nie są powiązana w żaden sposób z serwisem dostępnem pod adresem https://jakatodzielnica.pl/.
h) Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
i) Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych lub komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Usługodawcę.
j) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania zarejestrowanym użytkownikom wiadomości o charakterze systemowym (potwierdzenie rejestracji nowego konta, zresetowanie hasła, potwierdzenie zmiany hasła do serwisu, przypomnienie o wygasającym abonamencie).

§2 Rodzaje abonamentów

1. Rodzaje abonamentów

a) 30 (trzydzieści) dni - liczone od daty zakupu Abonamentu.
b) 90 (dziewięćdziesiąt) dni - liczone od daty zakupu Abonamentu.
c) 365 (trzysta sześdziesiąt pięć) dni - liczone od daty zakupu Abonamentu.

Informacje na temat aktualnych cen wyżej wymienionych abonamentów znajdują się pod adresem https://jakatodzielnica.pl/cennik.html.

§3 Zamówienia, dokumenty księgowe, abonament, ochrona danych osobowych, zmiany w umowie i jej rozwiązanie

1. Zamówienia

a) Zamówienie Usługi odbywa się poprzez zarejestrowanie konta, wybranie odpowiedniego Abonamentu a następnie uiszczenie odpowiedniej kwoty za wybrany Abonament.
b) Umowa jest zawierana na czas Okresu abonamentowego.
c) Aktywacja zamówionej Usługi następuje w momencie otrzymania informacji od Operatora płatności Autopay S.A. o poprawnie zarejestrowanej płatności.
d) Zamówiona, ale nieopłacona Usługa nie zostanie automatycznie aktywowana przez Usługodawcę.
e) W przypadku nieopłacenia przez Użytkownika Usługi na kolejny Okres abonamentowy, Usługa zostanie automatycznie zablokowana z dniem wygaśnięcia Okresu abonamentowego.

2. Dokumenty księgowe, abonament

a) Faktura VAT zostanie wystawiona przez Usługodawcę po wykonaniu przez Użytkownika prawidłowej płatności. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@jakatodzielnica.pl podając w tytule wiadomości numer zamówienia, który można znaleźć w wiadomości otrzymanej od operatora płatności Autopay S.A. lub po zalogowaniu się do serwisu jakatodzielnica.pl w sekcji Historia płatności.
b) Fakturę VAT Usługodawca wyśle Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego otrzymał żądanie wystawienia faktury VAT na adres kontakt@jakatodzielnica.pl. Faktura VAT zostanie wysłana w przeciągu 7 dni od daty otrzymania żądania od Użytkownika.
c) Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od wszelkich zmian stawek na stronach Serwisu do końca jego Okresu abonamentowego.
d) Kwota abonamentowa jest nierozłączna, tzn. nie można wnieść opłaty na okres krótszy niż długość Okresu abonamentowego dla danej Usługi.
e) Rezygnacja z Usługi przed upływem okresu ważności Abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej, niewykorzystanej części Abonamentu.

3. Ochrona danych osobowych

a) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usług i wystawiania dowodów księgowych.
b) Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem Usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).
c) Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Usługodawcy, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
d) Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.

4. Zmiany w umowie i jej rozwiązanie

a) Regulamin jest integralną częścią łączącą strony Umowy.
b) Każdorazowo, Użytkownik logując się do Serwisu, akceptuje aktualną wersję Regulaminu.
c) Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy na korzystanie z Usług Usługodawcy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej Opłaty abonamentowej.
d) Umowa na korzystanie z Usług wygasa z dniem zakończenia ważności wykupionego Abonamentu.
e) Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez obowiązku zwrotu uiszczonej Opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie zostały wykorzystane, w przypadku, gdy w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
f) Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika lub rozwiązania z nim umowy jeżeli działania Użytkownika obciążą serwer na którym znajduje się Serwis Usługodawcy w znacznym stopniu pomimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony Usługodawcy.

§4 Świadczenie usług

1. Warunki świadczenia Usług Usługodawcy

a) Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług w pełnym zakresie z należytą starannością.
b) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
c) W przypadku zaistnienia konieczności okresowego odłączenia dostępu do pewnej części Usługi, Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

§5 Odpowiedzialność Usługodawcy, postępowanie reklamacyjne

1. Odpowiedzialność Usługodawcy

a) Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
b) W przypadku braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Usługodawcy o 1 (jeden) dzień za każde rozpoczęte 24 (dwadzieścia cztery) godziny przerwy.
c) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
- podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy aktywacji Usługi,
- nieprawidłowego użytkowania Usługi,
- braku ciągłości świadczenia Usług niezawinione przez Usługodawcę,
- siły wyższej - kataklizmów, klęsk żywiołowych,
- wykorzystania udostępnionych Użytkownikowi danych dostępowych do Usługi przez osoby nieuprawnione,
- nieprawidłowych danych otrzymanych od dostawcy danych.
d) Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą Usługodawca na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści.
e) Użytkownik może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

2. Postępowanie reklamacyjne

a) Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług winna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres: WDZ.pl Jakub Chudarek, ul. Gołaśka 3/64, Kraków 30-619 i określać:
- dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika,
- rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
- zarzuty Użytkownika,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
b) Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej doręczenia, po czym zobowiązuje się do przesłania Użytkownikowi odpowiedzi wskazującej rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

§6 Postanowienia końcowe

a) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
b) Niniejszy Regulamin ma zastosowanie i obowiązuje od 12.03.2023 r.
c) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2023.

Wykryto, że korzystasz z Adblocka. Aby korzystać z tej strony, musisz wyłączyć blokowanie reklam.
Wyłącz AdBlocka i przeładuj stronę