Regulamin

Strona główna » Regulamin


§1 Definicje, wymagania techniczne, postanowienia wstępne

1. Definicje

Abonament - wybrana przez Użytkownika opcja długości trwania świadczonej Usługi.
Aktywacja usługi - udostępnienie Użytkownikowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.
Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik dostępny pod adresem https://jakatodzielnica.pl/cennik.html, wykaz obowiązujących opłat brutto za korzystanie z poszczególnych planów w ramach Serwisu.
Faktura - dokument wystawiany przez Usługodawcę po dokonaniu płatności, stanowiący podstawę jej wniesienia (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczych, chyba że osoby te zażądają udokumentowania transakcji fakturą).
Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 8 (ośmiu) a maksymalnie 32 (trzydziestu dwóch) znaków, zawierający minimum 1 (jedną) literę małą oraz minimum 1 (jedną) literę dużą a także minimum 1 (jedną) cyfrę, używany do zabezpieczenia dostępu do Serwisu.
Login - oznaczenie Użytkownika, którym jest jego adres e-mail, wykorzystywany przy logowaniu się Użytkownika do Serwisu.
Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonał płatności wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy z góry, określony w ofercie Usługodawcy.
Operator płatności - Blue Media S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot obsługujący płatności.
Opłata abonamentowa - uiszczane z góry przez Użytkownika wynagrodzenie za wymienione w Regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.
Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie https://jakatodzielnica.pl/regulamin.html.
Rejestracja – założenie darmowego konta w Serwisie.
Serwis - zawartość Serwisu internetowego Jaka to dzielnica, znajdującego się pod adresem https://jakatodzielnica.pl/.
Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych np. Serwisu internetowego Jaka to dzielnica.
Specyfikacja usługi - charakterystyka Usługi oferowanej i świadczonej przez jej Usługodawcę.
Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez Usługodawcę w chwili jej aktywacji.
Usługodawca - podmiot świadczący Usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu, tj. WDZ.pl Jakub Chudarek z siedzibą w Krakowie (30-619), ul. Gołaśka 3/64, NIP: 679-267-71-92, będący właścicielem Serwisu Jaka to dzielnica, znajdującego się pod adresem https://jakatodzielnica.pl/.
Użytkownik - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw (posiadająca zdolność prawną).

2. Wymagania techniczne

a) Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (email).
b) Włączona obsługa JavaScript i Cookies.
c) Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

3. Postanowienia wstępne

a) Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie dostępnym pod adresem: określają sposób korzystania z płatnej części Serwisu i dotyczą Użytkowników, którzy chociaż raz wykupili dowolny Abonament.
b) Złożenie zamówienia na stronach internetowych https://jakatodzielnica.pl/ lub/i dokonanie zapłaty za Usługę jest równoważne w skutkach z potwierdzeniem, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
c) Serwis jest podzielony na część bezpłatną oraz płatną i jest skierowany do osób poszukujących właściwych dzielnic dla miast w Polsce.
d) Istnieje możliwość skorzystania z darmowej części Serwisu bez konieczności Rejestracji, ale wiążą się z tym pewne ograniczenia.
e) Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.
f) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane dostarczane przez podmioty zewnętrzne.
g) Dostawcą danych jest Google.
h) Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
i) Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych lub komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Usługodawcę.
j) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania zarejestrowanym użytkownikom wiadomości o charakterze reklamowym.

§2 Rodzaje abonamentów, uprawnienia dostępowe

1. Rodzaje abonamentów

a) 30 (trzydzieści) dni - liczone od daty zakupu Abonamentu.

2. Uprawnienia dostępowe

a) Użytkownik korzystający z jakiegokolwiek Abonamentu Usługi może nadać wskazanemu przez siebie podmiotowi uprawnienia dostępowe do swojego konta w Serwisie.
b) Za wszelkie działania i zaniechania podmiotu, któremu Użytkownik nadał dostęp do Serwisu Użytkownik odpowiada jak za własne. W szczególności oznacza to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje dokonane przez taki podmiot.

§3 Zamówienia, dokumenty księgowe, abonament, ochrona danych osobowych, zmiany w umowie i jej rozwiązanie

1. Zamówienia

a) Zamówienie Usługi odbywa się poprzez zarejestrowanie konta, wybranie odpowiedniego Abonamentu a następnie uiszczenie odpowiedniej kwoty za wybrany Abonament.
b) Umowa jest zawierana na czas Okresu abonamentowego.
c) Aktywacja zamówionej Usługi następuje w momencie otrzymania informacji od Operatora płatności Blue Media S.A. o poprawnie zarejestrowanej płatności.
d) Zamówiona, ale nieopłacona Usługa nie zostanie automatycznie aktywowana przez Usługodawcę.
e) W przypadku nieopłacenia przez Użytkownika Usługi na kolejny Okres abonamentowy, Usługa zostanie automatycznie zablokowana z dniem wygaśnięcia Okresu abonamentowego.

2. Dokumenty księgowe, abonament

a) Usługodawca wystawia automatycznie Fakturę VAT Użytkownikowi (nie dotyczy osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczych, chyba że osoby te zażądają udokumentowania transakcji Fakturą), który przed złożeniem zamówienia na wybrany Abonament poda swoje dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura VAT zostanie wystawiona w momencie otrzymania informacji od Operatora płatności Blue Media S.A. o poprawnie zarejestrowanej płatności.
b) Usługodawca udostępnia wystawioną Fakturę VAT w wersji elektronicznej w Panelu Użytkownika (Ustawienia -> Historia faktur), do którego Użytkownik ma dostęp po zalogowaniu się, podając swoje dane dostępowe.
c) Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.
d) Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od wszelkich zmian stawek, tzn., że zmiany cen na stronach Serwisu nie dotyczą Użytkownika do końca jego Okresu abonamentowego.
e) Kwota abonamentowa nie jest podzielna, tzn. że nie można wnieść opłaty na okres krótszy niż długość Okresu abonamentowego dla danej Usługi.
f) Rezygnacja z Usługi przed upływem okresu ważności Abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej, niewykorzystanej części Abonamentu.

3. Ochrona danych osobowych

a) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usług i wystawiania dowodów księgowych.
b) Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem Usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).
c) Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Usługodawcy, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
d) Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.

4. Zmiany w umowie i jej rozwiązanie

a) Regulamin jest integralną częścią łączącą strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 2, §6 Regulaminu.
b) Każdorazowo, Użytkownik logując się do Serwisu, akceptuje aktualną wersję Regulaminu.
c) Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy na korzystanie z Usług Usługodawcy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej Opłaty abonamentowej.
d) Umowa na korzystanie z Usług wygasa z dniem zakończenia ważności wykupionego Abonamentu.
e) Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez obowiązku zwrotu uiszczonej Opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie zostały wykorzystane, w przypadku, gdy w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
f) Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika lub rozwiązania z nim umowy jeżeli działania Użytkownika obciążą serwer na którym znajduje się Serwis Usługodawcy w znacznym stopniu pomimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony Usługodawcy.

§4 Świadczenie usług

1. Warunki świadczenia Usług Usługodawcy

a) Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług w pełnym zakresie z należytą starannością.
b) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
c) W przypadku zaistnienia konieczności okresowego odłączenia dostępu do pewnej części Usługi, Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
d) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do Usług Usługodawcy lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

§5 Odpowiedzialność Usługodawcy, postępowanie reklamacyjne

1. Odpowiedzialność Usługodawcy

a) Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
b) W przypadku braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Usługodawcy o 1 (jeden) dzień za każde rozpoczęte 24 (dwadzieścia cztery) godziny przerwy.
c) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
- podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy aktywacji Usługi,
- nieprawidłowego użytkowania Usługi,
- braku ciągłości świadczenia Usług niezawinione przez Usługodawcę,
- siły wyższej - kataklizmów, klęsk żywiołowych,
- wykorzystania udostępnionych Użytkownikowi danych dostępowych do Usługi przez osoby nieuprawnione,
- nieprawidłowych danych otrzymanych od dostawcy danych.
d) Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą Usługodawca na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści.
e) Użytkownik może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

2. Postępowanie reklamacyjne

a) Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług winna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres: WDZ.pl Jakub Chudarek, ul. Gołaśka 3/64, Kraków 30-619 i określać:
- dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika,
- rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
- zarzuty Użytkownika,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
b) Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej doręczenia, po czym zobowiązuje się do przesłania Użytkownikowi odpowiedzi wskazującej rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

§6 Postanowienia końcowe

a) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
b) Niniejszy Regulamin ma zastosowanie i obowiązuje od 25.05.2018 r.


O serwisie

Jaka to dzielnica, to strona która pomaga na szybką orientację w położeniu na mapie, zwłaszcza w dużych miastach i ośrodkach aglomeracyjnych. W łatwy i prosty sposób użytkownik może zidentyfikować ulicę, oraz część miasta w jakiej się poszukiwany adres znajduje. Za pomocą strony Jaka to dzielnica, w łatwy i szybki sposób dotrze się do informacji geograficznych, które pozwolą na bezbłędne dotarcie do celu.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, lub chcesz zgłosić problem, skontaktuj się z nami za pomocą adresu .

Przypominamy, że nie udzielamy informacji dotyczących dzielnic.